top of page
özgeçmiş.jpg

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ceza Hukuku

CEZA HUKUKU

Ağır ceza ve asliye ceza davalarında KURAL HUKUK BÜROSU olarak hem soruşturma aşamasında hem kovuşturma aşamasında müvekkil gizliliğini ön planda tutarak görüşmelerimizi yapmakta ve hukuki süreci anlatmaktayız. Çözüm aradığınız her türlü hukuksal konuda güven, bilgi ve deneyim birikimimiz ile müvekkillerimize her türlü desteği vermekteyiz.

Aile hukuku

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları, soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları), hukuki danışmanlık konularında hizmetler sunmaktayız.

Boşanma davaları, boşanma dava dilekçesinin yetkili aile mahkemesine sunulması ve gerekli harçların yatırılması ile açılır ve sonrasında da yargılama süreci: Anayasamız, Türk Medeni Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz, diğer ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülür. Boşanma davasında yargılama sürecinin mevzuata ve Yargıtay emsallerine uygun bir şekilde yürütülmemesi halinde boşanmanın ferileri ile mal paylaşımı gibi hususlar nedeniyle karşı tarafa çok büyük ödemeler gerçekleştirilmesi gündeme gelebilmektedir.

miras hukuku

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku; bireylerin vefatlarından sonra mal varlıkları üzerinde yapacak oldukları, vefatları durumunda mirasa konu olacak malların asıl(yasal) mirasçılar ile diğer mirasçılar (atanmış mirasçı) arasında nasıl paylaştırılacağını, vefat eden kişiden kalan borçların nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen özel hukuk dalıdır. Miras Hukuku vefat eden ile mirasçı arasında hak ve hukuksal ilişkiler için bir köprü görevinde olan bir daldır. Miras Hukuku ülkemizde Türk Medeni kanununda düzenlenmektedir. Türk Medeni kanununda derece(zümre) sistemi kabul edilmektedir. Yasal bir mirasçı olabilmek içinde bir zümreye dahil olmak gerekmektedir.

Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, mirasın reddi, miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Miras sürecinde mirasçıların ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamaktayız.

Hukuk büromuz, hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın Miras Hukuku ile ilgili titiz bir hazırlık çalışması yaparak uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Tazminat Hukuku

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat davaları maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir fiil ya da işlem sonucu oluşan maddi zararın giderilmesini amaçlayan dava türüdür. Manevi tazminat davası ise hukuka aykırı bir fiil ya da işlem sonucu kişinin yaşadığı üzüntü, elem ve psikolojik yıpranmanın sebep olduğu manevi zararların giderilmesini amaçlayan dava türüdür. Bu iki dava birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilmektedir.

Deprem, trafik kazası, elektrik çarpmasından kaynaklı ölümlü-yaralanmalı kazalar, maddi tazminat, manevi tazminat alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

vergi hukuku

VERGİ HUKUKU

Vergi; toplumun ihtiyacı olan kamu hizmetlerinin üretilip sunulması için gereken kaynakların sağlanması amacıyla topluma yüklenen mali bir yükümlülüktür. Vergi hukuku ise; devletin kamu gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim ve benzeri gelirler dolaysıyla ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Vatandaşlık görevlerinden biri olan vergi ödeme yükümlülüğünde yaşanan usulsüzlükler, Vergi Usul Kanununda ağırlaştırılmış yaptırımları gerekli kılmaktadır. Vergi hukuku içeriği, hem birey hakları hem de devletin birey üzerindeki haklarını ve yaptırım gücünü ortaya koyar. Vergi hukuku kapsamından ele alınan konular; vergi borcu, devletin vergi borcu cezası uygulama hakkı ve bireylerin bu süreçte yapması gerekenlerdir.

Vergi hukuku özel hukuk biçimlerini ve kavramlarını (ikametgah, evlilik, mal rejimi, rüşt gibi.) ilke olarak aynen kabul eder. Ancak belli durumlarda vergi hukuku kendi düzenlemelerini getirdiği taktirde bunlar esas tutulur.

Hukuk büromuz, hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın ‘Vergi Hukuku’ ile ilgili titiz bir hazırlık çalışması yaparak uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

icra veilashukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yararlanılan hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda alacaklının talebiyle kanunda belirlenen sınırlar içerisinde kamu otoritesi kullanılarak borcun karşılanması sürecini kapsamaktadır. Kendini icra hukuken doğan uyuşmazlıklar alanında geliştiren ve bu yöndeki davalara bakan avukatlara da halk arasında icra avukatı denmektedir. Gaziantep ili ve çevre illerde icra hukuku ile ilgili hukuki destek almak isteyen müvekkillerimize hızlı, etkin ve sonuç odaklı hizmet sağlamaktayız.

İcra ve iflas takibinin başlatılması, Takip neticesinde tahsilatın yapılması için haciz gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi, İtirazın iptali davalar, Menfi tespit davalarının takibi, Borçtan kurtulma davası, Ödenen paranın geri alınması, istirdat davaları konularında hizmet sunmaktayız.

İş hukuku

İŞ HUKUKU

İş davası işçi veya işveren tarafından gerçekleştirilen haksızlığın giderilmesi talebiyle açılan bir dava çeşididir. Ülkemizde iş hacminin gün geçtikçe büyümesi sebebiyle günlük hayatta sıklıkla işçiler ve işverenler arasında uyuşmazlıklar gerçekleşmektedir. Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları bir araya gelerek çözemediği ve bu hususlarda uzlaşmaya varamadığı durumlarda kendilerine iş mahkemesinde dava açma hakkı doğar.

İş Davası Türleri

Hukuken başvurabileceğiniz çeşitli iş hukuku davaları mevcuttur. Bunlar;

• İşe iade davası

• İş kazası tazminat davası

• Kıdem tazminatı alacağı davası

• İhbar tazminatı alacağı davası

• Hizmet tespit davası

• Kötü niyet tazminat davası

• Fazla mesai alacağı davası

• Haklı fesih davaları

• Maaş alacağı davası

Gaziantep'de hizmet veren KURAL HUKUK BÜROSU olarak iş hukukuna ilişkin davaların takibini gerçekleştirmekteyiz.

bilişim hukuku

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, tahmin edebileceğiniz gibi bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternet hukukunu da kapsayan bilişim hukuku, internetin kullanımındaki yasal çerçeveyi belirler. Özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar bilişim hukuku alanına girer.

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte internet platformları üzerinde suç işlenme oranları artmıştır. Bilişim Hukuku sayesinde online ortamlarda iletişim kurulurken ya da belge paylaşılırken hukuka aykırı bir fiilin olması halinde yaptırım ile karşılaşılacağı düzenlenmiştir. Teknolojinin kötüye kullanılması, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere sanal platformlardaki her konuyla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Bilişim hukuku, internet hukukunun birçok alanın ile etkileşim içerisindedir. Güvenlik, internet kullanımı, veri paylaşımı, iletişim kurma, internet verisi edinme, kişisel bilgilere erişme gibi konular dahildir.

gayrimenkjulş hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku kapsamında, gayrimenkulün devri, gayrimenkulün kiraya verilmesi, gayrimenkulün alımı-satımı, gayrimenkulün devrinin tapu sicilinde tescil edilmesi, tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, kamulaştırma kamulaştırmasız el atma, ecri misil talep edilmesi, kat mülkiyeti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve gayrimenkul hukukunu ilgilendiren diğer hususlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ticaret hukuku

TİCARET HUKUKU
ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK

Hukuki ve ticari sözleşmelerin akdedilmesi-yorumlanması, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi ve sözleşmeler hukukunu ilgilendiren diğer hususlarda, ayrıca kıymetli evrak hukuku gibi her türlü hukuki ve cezai konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

boşanma

BOŞANMA DAVALARI

Eşlerin hayatta oldukları durumda evlilik birliğinin sona erme şekli boşanmadır. Boşanmanın evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesi olarak tanımlanması da mümkündür.

                Boşanma sebeplerinin bir kısmında davalının kusurlu olması gerekirken bir kısmında ise davalının kusuru aranmaz. Yine boşanma sebeplerinin bir kısmında evlilik birliğinin sarsılmış olması gerekirken bir kısmında ise bu durum aranmaz.

                Boşanma sebeplerinin bir kısmı kanunda özel olarak düzenlendiği için bu sebepler özel boşanma sebepleri olarak anılırken; evlilik birliğinin temelden sarsılması ise genel boşanma sebebi olarak anılmaktadır.

Boşanmanın Özel Sebepleri:

1-) Zina

2-) Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış

3-) Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

4-) Terk

5-) Akıl Hastalığı

Boşanmanın Genel Sebepleri:

Boşanmanın özel sebepleri dışında evlilik birliği devam ederken gerçekleşen herhangi bir olay, evlilik birliğini temelden sarsmışsa ve bu olay sebebiyle eşlerin birlikte yaşamaları birbirlerinden beklenemiyorsa genel boşanma sebebinden bahsedilir.

1-) Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

2-) Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmaları

3-) Ortak Hayatın Kurulamaması ya da Fiili Ayrılık

1.png
2.png
3.png
5.png
gaziantepbaro.png
7.png
bottom of page